Qui sóc:

David Heras Sopena. DNI 46353842X.
L’adreça del meu web és www.davidherassopena.com.

Formulari de contacte:

De conformitat amb allò que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de abril, relatiu a la protecció de las persones físiques en allò relatiu al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, tot seguit us detallo com les recollim, fem servir i emmagatzemem.

En cas que marqui la casella d’autorització, les seves dades seran incorporades a un
fitxer en el qual totes les seves dades seran tractades de forma confidencial. Es podran
fer servir als efectes d’informar-lo de les meves activitats professionals.

En cas de no marcar la casella d’autorització, aleshores les dades només es faran servir
als efectes de prestar-li es serveis que vostè sol·liciti, però no d’altres activitats.

Les seves dades són en aquest sentit utilitzades als efectes de prestar-li els meus
serveis professionals de la manera més rigorosa possible.

Drets sobre les seves dades: Pot exercir en tot moment el dret d’accés, rectificació,
cancel·lació, oblit, limitació i portabilitat, enviant la seva notificació de forma expressa
a l’adreça C/Entença, 90-92, 5è 2ª, 08015 Barcelona, o bé al correu electrònic
info@davidherassopena.com, tot incloent el nom complet, el DNI i l’adreça de correu
electrònic.

Les seves dades no seran cedides a terceres persones.

Aquesta web fa servir Google Analytics.

Les seves dades poden ser eliminades, sense el seu exprés consentiment exprés, a
partir de l’any de ser rebudes.

Avís legal:

Tots els continguts i la informació presents a aquest web pertanyen a David
Heras Sopena i no poden ser copiats ni utilitzats sense avís previ al propietari del web.
Qualsevol ús no permès serà perseguit legalment.